Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego MIHAS (dalej "Regulamin")

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Sklep internetowy MIHAS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.MIHAS.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia,
 • Strona – Sprzedawca i Kupujący
 • Sprzedawca – Firma MIHAS Michał Hamułka, z siedzibą w: Jawornik 55, 38-114 Niebylec posiadająca numer NIP: 8191601481 i numer REGON: 180670229,
 • Kupujący – osoba dokonująca zamówienia za pośrednictwem Hurtowni internetowej MIHAS
 • Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Towar – artykuł przeznaczony na sprzedaż, dostępny w Hurtowni internetowej MIHAS będący przedmiotem umowy sprzedaży
 • Umowa sprzedaży – która zawierana jest  pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (internet, telefon) umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca towarów.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Hurtownię internetową MIHAS, określające rodzaj i liczbę, formę przesyłki towarów.


II. Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży, a także korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego MIHAS, dostępnej pod adresem www.MIHAS.pl oraz towarów które ona oferuje.

2.  Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego MIHAS usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi polegające na umożliwieniu Kupującym składania zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego MIHAS i zawierania umów sprzedaży towarów na odległość.

3.  Wszystkie zdjęcia i opisy produktów, które przedstawiane są na stronie sklepu internetowego www.MIHAS.pl są autorstwa sklepu internetowego MIHAS bądź pochodzą od producentów i bezpośrednich dystrybutorów. Sklep internetowy MIHAS dokłada wszelkich starań aby prezentacja produktów była rzetelna. Wszelkie wymiary podawane są w przybliżeniu. Fotografie oraz prezentacje zamieszczonych na stronie sklepu internetowego www.MIHAS.pl produktów mogą odbiegać od rzeczywistości.

4.  Korzystanie ze sklepu internetowego MIHAS możliwe jest pod warunkiem spełnienia warunków technicznych przez system teleinformatyczny z którego korzysta Kupujący.


5.  Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego MIHAS lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


6.  Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego MIHAS do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu www.MIHAS.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.


7.  Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z sklepu internetowego MIHAS przez Kupującego.


8.  Prawa autorskie, nazwa i logotyp sklepu internetowego MIHAS, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.


9.   Informacje (m. in. opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) umieszczone na stronie sklepu internetowego MIHAS nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią oferty, lecz zapraszają do zawarcia umowy sprzedaży.


10.  Hurtownia internetowa MIHAS zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

11.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. Koszty przesyłki uwzględnione są na paragonie/fakturze.

12.  Dostawa towaru odbywa się w wybrany i określony przez Klienta w zamówieniu sposób. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

13.  Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.


III. Warunki i zasady korzystania z Hurtowni internetowej MIHAS

1.  Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

3.  Kupujący zobowiązany jest do:

-zachowania poufności danych dotyczących swojego konta oraz informacji nie mających charakteru powszechnego dotyczących Sprzedającego, których nie udostępnia powszechnie w sposób świadomy.  
-użycia określonego oprogramowania lub urządzeń w sposób nie zaburzający funkcjonowania oraz nie zmniejszający wydajności sklepu internetowego MIHAS
-korzystania  wyłącznie do użytku osobistego z wszelkich treści, nie kopiowania i nie utrwalania treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego MIHAS oraz nie tworzenia odwołań zewnętrznych do sklepu internetowego MIHAS. Wykorzystanie tych treści jest możliwe tylko za zgoda Sprzedającego.
-niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
-korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnymi zwyczajami

4.  W przypadku gdy Kupujący dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z sklepu internetowego MIHAS oraz dokonywania zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów lub usług sklepu internetowego MIHAS, ze skutkiem natychmiastowym.

5. Kupujący korzystając z kreatora produktu zlokalizowanego w serwisie internetowym: www.mihas.pl, zamieszczając w Sklepie Internetowym MIHAS wzory graficzne (grafiki) lub słowno-graficzne i inne, oświadcza, że:

 1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przez niego zamieszczonych w Sklepie Internetowym lub;
 2. uzyskał od podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji lub;
 3. wzory graficzne (grafiki) lub słowno-graficzne i inne zamieszczone przez niego w Sklepie Internetowym stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i w przypadku uznania, że stanowią one utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu osobiste i majątkowe prawa do utworu w rozumieniu ww. ustawy oraz;
 4. wzory graficzne (grafiki) lub słowno-graficzne i inne zamieszczone przez niego w Sklepie Internetowym nie naruszają praw osób trzecich.

W związku z powyższym, Kupujący, zamieszczając w Sklepie Internetowym MIHAS wzór graficzny (grafiki) lub słowno-graficzny lub inny, udziela Sprzedawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania ze wzorów graficznych (grafik) lub słowno-graficznych i innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w Sklepie Internetowym (licencja) na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie,
  a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

Kupujący w razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Sprzedającego, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń. Kupujący ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich w zakresie utworów i praw przekazanych Sprzedającemu na podstawie licencji, o której mowa powyżej. Jeżeli w związku
z zamieszczeniem w Sklepie Internetowym MIHAS jakichkolwiek utworów w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, naruszającym prawa osób trzecich, jakakolwiek osoba trzecia wystąpi z jakimkolwiek roszczeniem wobec Sprzedającego, Kupujący będzie zobowiązany do uwolnienia Sprzedającego od przedmiotowych roszczeń. W szczególności, Kupujący będzie zobowiązany pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone prawomocnie odszkodowanie lub zaakceptowane przez Sprzedającego koszty polubownego rozwiązania sporu, a także pokryć wszelkie inne szkody poniesione w związku z tym przez Sprzedającego.

6. Produkty z grafikami znajdujące się w dziale "Etui z wzorami" , "Fidget spinner spiner z własnym nadrukiem logo", "Fidget spinner"  oraz inne produkty z wzorami wykonywane są na specjalne zamówienie Klienta.

W związku z powyższym występują ograniczenie prawa do odstąpienia. 
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.IV. Realizacja umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowego MIHAS należy wejść na stronę internetową www.mihas.pl, zatrejestrować się, następnie po otrzymaniu maila aktywującego konto – dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca jego dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje (formularz zamówienia).

2.  Sprzedawca zapewnia Kupującemu prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia. Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.  Regulamin sklepu internetowego MIHAS 

4.  W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Sklep internetowy MIHAS nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

5.  Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. Odbiór osobisty towaru przez Kupujacego nie jest możliwy.

6.  Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
Zamówienia realizowane są w dni robocze od pn-pt. Zamówienia złożone w weekend realizowane są w kolejności zgłoszeń.

7.  Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza potwierdzenie zakupu w postaci paragonu albo faktury VAT

8.  Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) 


V. Reklamacje, Zwroty

1.  Kupujący zobowiązany jest do jej sprawdzenia przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem
Sprawdzenia:
-zawartości przesyłki i ewentualnych uszkodzeń,
-kompletności przesyłki,
-zgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

2.  Każdy Konsument ma 14 dni na zwrócenie towaru bez podania przyczyny. Zwrotu produktów można dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia zamówienia. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Prosimy o wysłanie produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem co znacznie przyśpiesza proces zwrotu, jednak brak oryginalnego opakowania lub paragonu zakupu nie jest warunkiem koniecznym do akceptacji zwrotu.

3.  W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów)na adres Sprzedającego i opisem reklamacji. Czas na reklamacje z tytułu rękojmi - 2 lata (dla firm rękojmia wyłączona).

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania produktu 

Adres do reklamacji:

MIHAS
Jawornik 55
38-114 Niebylec

4. Zwrotu dokonujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej LISTEM POLECONYM ekonomicznym (nie paczką). W przypadku wysyłki przesyłką priorytetową lub paczką pocztową bądź wykupienia dodatkowej usługi (np. deklaracja wartości przesyłki lub potwierdzenie odbioru) nie jest zwracana kwota za dodatkowe usługi. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

Adres do zwrotu:

MIHAS
Jawornik 55
38-114 Niebylec

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Nie są przyjmowane zwroty przesyłką "za pobraniem".

VI. Postanowienie końcowe

1. Sklep internetowy MIHAS działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzone dane osobowe Firma MIHAS nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom.

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie, regulują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów.